gelir uzmanı

Gelir uzmanı, Türkiye, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi daireleri başkanlıklarında çalışan A kadro kariyer meslek uzmanıdır. Asli görev yerleri vergi daireleri olmakla birlikte, vergi dairesi başkanlıklarının diğer tüm birimlerinde de çalışırlar. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez teşkilatı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın çeşitli birimlerinde de görev almaktadırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. Madde 11/A bendine göre kariyerli, liyakatli ve özel yarışma sınavına tabi üst düzey meslektir. 213 sayılı Vergi Usül Kanunu na göre yoklama, tespit ve denetim yetkileri bulunmaktadır. Devlet gelirlerinin vergi, harç vb. %90 nını oluşturduğu sistemde tüm gelirlerin Gelir Uzmanı aracılığı ile elde edildiği görülmektedir. Hazineye ve vergi uygulamaları açısından ağır ceza mahkemelerine karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Tüm kariyer mesleklerin arasında devletin rücu hakkına muhatap tek unvandır.

Fazlaca mevzuata tabi çalışmaktadır. Her gün yenilenen tebliğ, sirküler, genelge , özelge ve tüm vergi kanunlarının yanında, parayla ilgili olan diğer kurumların da mevzuatına hakim olmalıdır. gelir uzmanı

Gelir uzmanlarının görev ve yetkilerine ilişkin olarak gelir uzmanlığı yönetmeliğinde şu ifade yer almaktadır: “Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yerine getirirler.”

Bu ifade oldukça muğlak görünse de aslında gelir uzmanlarının her işi yaptıklarını sonucu doğurmaktadır. Gelir uzmanı doğrudan vergi dairesi başkanlığında çalışabildikleri gibi; çoğunlukla vergi dairesi müdürlüğünde çalışır. Ayrıca Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında da çalışabilmektedirler.

Vergi Dairesinde Çalışan Gelir Uzmanı Ne İş Yapar?

Gelir uzmanlarının yaptıkları iş, vergi dairesinde çalıştıkları bölüme ve servise göre değişmektedir. Vergi dairesinde bulunan bölümler ve bu bölümlere bağlı servisler aşağıdaki şemada görülebilir. Söz konusu şemada yer alan bölüm ve servislere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Vergilendirme bölümü: Bu bölüm, vergi dairesinin omurgasıdır. İşlemlerin büyük çoğunluğu bu bölümde yapılır. Görevleri, vergilerin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan bütün iş ve işlemleri yapmaktır.

Sicil-Yoklama servisi: Mükelleflerin işe başlama ve işi terklerini yapar, sicil kayıtlarını tutarlar. Gelen işler genellikle aynı gün biter. Mükellefle yoğun olarak iletişim halindedirler. Fiziksel anlamda vergi dairesinin en yorucu birimidir. Yoğun çalışırlar ancak işleri tahakkuk servisine nazaran daha az mevzuat bilgisi gerektirir, daha basittir. Ayrıca yoklamacılar da bu servise bağlı çalışırlar. Yoklamacılar dışarda görev yapmaktadırlar. İş yerlerine yoklamaya giderek, maddi durumları tespit ederler. Gelir uzmanları yoklamacı da olabilmektedir.

Tahakkuk servisi: Vergilerin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemler bu serviste yapılır. Mevzuat bilgisine diğer birimlere oranla daha çok ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla yapılan iş daha niteliklidir. Vergi dairelerinin zihinsel anlamda en yorucu servisidir. İş yükü fazladır. İşler sicil servisinin aksine süreç halindedir, bu yüzden yapılan iş hiç tükenmez.

İhtilaflı İşler servisi: Mükelleflerce vergilere ilişkin işlemlere karşı açılan davalarla ilgili dava dosyalarını oluşturmak, vergi dairesi savunmasını hazırlamak ve ilgili yargı mercilerine göndermekle görevlidirler. Yapılan iş, servis şefine bağlı olarak nitelikli hale gelebilmektedir. İş yükü azdır. Mevzuat bilgisini geliştirmeye müsaittir.

Muhasebe Bölümü: Muhasebe bölümü, muhasebe kayıt servisi ile vezne servisinden oluşur. Muhasebe kayıt servisinde vergi dairesi işlemlerinin muhasebesi tutulur. Vezne ise tahsilat yapar. Yapılan iş, mevzuat bilgisi gerektirmez. Vergi dairesine göre değişmekle birlikte fiziksel anlamda yorucu olabilmektedir. Vezne servisi tahsilat yaptığı için yapılan iş nitelikli değildir. Vezne servisinde mükellefle iletişim oldukça fazla iken muhasebe kayıt servisinde aksine oldukça azdır.

Kovuşturma Bölümü: Kovuşturma bölümü icra ve satış servisinden oluşur. Yapılan iş servis isimlerinden anlaşılabilmektedir. İş yükü azdır. Mevzuat bilgisi çok fazla gerektirmez. Yaptıkları işin mükellef nezdinde negatif etkisi yüksek olduğundan, psikolojik olarak yıpratıcı olabilmektedir. İş yükü fazla olan veya mükellef profili düşük olan yerlerde yıpratıcı olabilmektedir.

Tarama ve Kontrol Bölümü: İstatistik çıkarmak, tarama ve kontrol faaliyetlerini yürütmek başlıca görevleridir. Vergi dairesi müdürlerince yapılan vergi incelemeleri, bu bölüm tarafından yürütülmekte/yazılmaktadır. İş yükü azdır. Vergi incelemeleri yapılması nedeniyle yapılan iş nitelikli olabilmektedir. Ancak son yıllarda vergi dairelerinde inceleme yapılmaması kanaatine ağır bastığından, genellikle küçük çaplı incelemeler yapılmaktadır.

Vergi Dairesi Başkanlığında Çalışan Gelir Uzmanı Ne İş Yapar?

vergi

Vergi dairesi başkanlıkları, grup müdürlükleri ve müdürlüklerden oluşur. Taşra teşkilatının başı vergi dairesi başkanı ve ondan sonra gelen grup müdürleri, başkanlık bünyesinde bulunduğu için başkanlıklarda daha disiplinli ve soğuk bir hava mevcuttur. İş yükü birime göre değişmekle birlikte genellikle azdır. Nitelik bakımından sıradan evrak işleri yapılabildiği gibi daha nitelikli işlerde yapılabilmektedir. Yapılan iş çoğunlukla nitelikli değildir.

Gelir Uzmanı Yardımcısı Ne İş Yapar?

Gelir uzmanı yardımcıları da Gelir uzmanlarıyla aynı işleri yapmaktadırlar. İşin başlangıcında nispeten daha basit işlerle başlarlar.

*Vergisel uyuşmazlıklarınız konusunda bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle….

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir